ทำไมตัวอักษรไทยแต่ละตัวจึงแทนค่าด้วยเลขต่าง ๆ กัน จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการกำหนด ?

                 ผมได้พยายามค้นคว้าตำราหลายเล่ม ก็ไม่มีตำราเล่มไหนเขียนไว้ว่าทำไมตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ ของไทยแต่ละตัว จึงแทนค่าตัวเลขต่างกันออกไป ดังที่เราได้เห็นปรากฏในปัจจุบันตามตำราซึ่งไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร
จากการที่ผมได้มีโอกาสศึกษาและพูดคุยกับ ท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ เชาว์ชัยพัฒน์ ได้ข้อคิดและความเห็นของท่านอาจารย์ซึ่งก็ถือว่ามีเหตุมีผลที่ดีมาก จนทำให้กระผมรู้สึกทึ่งในความฉลาดล้ำลึกของคนโบราณที่เอาค่าตัวเลขมาแฝงไว้ในตัวอักษร อย่างแยบยล ตามลักษณะของการเขียน ดังที่ผมจะได้วิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็น ดังต่อไปนี้

                  1. ตัวอักษรที่แทนค่าด้วยเลข 1 เลข 1 ของไทยนั้น จะเขียนลักษณะม้วนหัวแล้วลากหางลงมาจากด้านบนสู่ด้านล่าง ( ๑ ) ดังนั้น ตัวอักษรที่ แทนค่าด้วยเลข 1 ก็คือ ก , ด,ท ,ถ , ภ , ฤ ส่วนสระก็มี สระอุ , สระอา , สระอ่า , สระอำ วรรณยุกต์ก็ได้แก่ ไม้เอก

                  2. ตัวอักษรที่แทนค่าด้วยเลข 2 เลข 2 ของไทยนั้น จะเขียนม้วนหัวแล้วลากหากจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน ( ๒) ดังนั้นตัวอักษรที่แทนค่าด้วยเลข 2 ก็คือ ข, ช, บ,ป,ง ส่วนสระก็มี เ ,แ สระอู ,สระอือ วรรณยุกต์ก็ได้แก่ ไม้โท

                  3. ตัวอักษรที่แทนค่าด้วยเลข 3 เลข 3 ของไทยนั้น จะเขียนม้วนหัวกลมแล้วมีหยักตรงกลางจากนั้นจะลากหางลงมาทางด้านล่าง จึงอาศัยการหยักบนตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์ ดังนั้นอักษรที่แทนค่าเลข 3 ก็คือ ข.ขวด ,ฆ ,ฑ ,ฒ ,ต, สระไม่มี , วรรยุกต์ก็ได้แก่ ไม้จัตวา +

                  4. ตัวอักษรที่แทนค่าด้วยเลข 4 เลข 4 ของไทยนั้นจะเขียนม้วนหัวกลมแล้วลากหางขึ้นทางขวาด้วยลีลาที่อ่อนช้อย (๔) จึงอาศัยการเขียนตวัดหางดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ ดังนั้นอักษรที่แทนค่าด้วยเลข 4 ก็คือ ค (เขียนคล้ายเลข 4 แต่ตั้งตรง) ,ธ ,ร,ญ,ษ ส่วนสระคือ สระโอ ไม้หันอากาศ วรรณยุกต์ไม่มี

                  5. ตัวอักษรที่แทนค่าด้วยเลข 5 เลข 5 ของไทยนั้น จะเขียนคล้ายเลข 4 แต่จะมีพิเศษกว่าเลข 4 คือมีการม้วนเป็นวงกลมก่อนจะลากหางต่อไป (๕) จึงอาศัยการม้วนดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ ดังนั้นตัวอักษรที่แทนค่าด้วยเลข 5 ก็คือ ฉ , ณ ,ฌ ,ฎ , น,ม,ห ,ฮ ส่วนสระก็คือ สระอึ วรรณยุกต์ไม่มี

                  6. ตัวอักษรที่แทนค่าด้วยเลข 6 เลข 6 ของไทยนั้นจะเขียนหัวกลมแล้วลากเส้นโค้งคร่อมหัวมาทางด้านหน้า ( ๖) จึงอาศัยการลากเส้นโค้งลงดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ ดังนั้นตัวอักษรที่แทนค่าด้วยเลข 6 ก็คือ จ , ล , ว , อ, ส่วนสระก็คือ สระไอไม้ม้วน ( ใ ) วรรณยุกต์ไม่มี

                 7. ตัวอักษรที่แทนค่าด้วยเลข 7 เลข 7 ของไทยนั้นจะเขียนหยักคล้ายเลข 3 แล้วตวัดหางขึ้นไปทางด้านข้าง (๗) จึงอาศัยการตวัดหางขึ้นดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ ดังนั้นตัวอักษรที่แทนค่าด้วยเลข 7 ก็คือ ศ,ส,ซ ,สระไม่มี ส่วนวรรณยุกต์คือไม้ตรี

                 8. ตัวอักษรที่แทนค่าด้วยเลข 8 เลข 8 ของไทยนั้น เวลาเขียนม้วนหัวแล้วต่อจากนั้นจะมีหยักแล้วจึงลากหางต่อไป (๘) จึงอาศัยการหยักดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ ดังนั้นตัวอักษรที่แทนค่าด้วยเลข 8 ก็คือ
ย , พ, ฟ , ผ , ฝ สระก็คือไม้ไต่คู้ ส่วนวรรณยุกต์ไม่มี

                 9. ตัวอักษรที่แทนค่าด้วยเลข 9 เลข 9 ของไทยนั้น เวลาเขียนม้วนหัวแล้วจะต่อด้วยหยักสองหยักแล้วลากหางขึ้น (๙ ) จึงอาศัยการหยักดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ ดั้งนั้นตัวอักษรที่แทนค่าด้วยเลข 9 ก็คือ
ฏ , ฐ สระก็คือ สระไอไม้มลาย (ไ) วรรณยุกต์ไม่มี
สำหรับเลข 0 ไม่มีตัวอักษรแทนค่า

++++++++++++++++++++++++++++

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น

อาจารย์ พ.ต.ท.สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี
โทร.086-6117905