รหัสต้องห้ามสำหรับชายและหญิง

                    ชายและหญิงใดที่ไม่ต้องการให้ชีวิตคู่ มีปัญหาและอุปสรรค ควรจะได้ทราบรหัสที่เป็นอันตรายสำหรับชีวิตคู่ ซึ่งจากการที่ผมได้ศึกษา รวบรวมสถิติและได้เฝ้าระวังสังเกต โดยเอาชื่อคนที่รู้จักมักคุ้น หรือคนที่เป็นข่าวทั้งหลาย มาวิเคราะห์เป็นช่วงระยะเวลานานพอสมควร ประกอบกับในตำราเลขศาสตร์ ที่โบราณาจารย์ทั้งหลายได้รวบรวมเอาไว้ ชายและหญิงทั้งหลายที่ไม่อยากจะผิดหวังเรื่องความรัก ควรรู้ไว้และหลีกเลี่ยงชื่อ หรือนามสกุล หรือผลรวม ของชื่อและนามสกุล ที่มีรหัสดังต่อไปนี้

หมายเลขต้องห้าม( ให้โทษ) ต่อสุภาพสตรี ประกอบด้วย

เลข 16,17,18,19,20,61,71,81,91 จะทำให้ผิดหวังในเรื่องความรักทุกรูปแบบ คือมักกำพร้า แต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง ได้แต่งงานต้องเลิกราหย่าร้าง ได้พ่อหม้ายเป็นสามี เป็นเมียน้อย และจะเป็นหม้ายก่อนวัยอันควร

ตัวอย่างเช่น

เลข 16
กุสุมา , กุหลาบ , จิรภา , จิรดา , ชลลดา , ชลิตา , ชุติมา , ดุจดาว , ปริญดา , ปานชนก , ปิยภา , ปิยดา , ภัทรากร , มธุรดา , ยลดา , รจนา , วงดาว , วริดา , สีดา , อมรา
เลข 17
กิตยา , จินดา ,ญาณี , ดวงดาว , ถนอม , ธีรดา , นภสร , นฤมล , นารี , นิศา , บัวคำ , บุษรากร , ปริณดา , เพชรา, ภคพร , มณี , รติมา , รัตนา , รุ่งฤดี , ลินดา , วนิดา , วัชรา , วิชชุดา , วิชญา , อรนภา , อัชรา
เลข 18
กฤติยา , กอแก้ว , กาญจนา , กิติมา , กุลธิดา ,โกสุม , จิตรา , ฉวี , โชติญา , ดรุณี , ดวงฤดี ,ดารณี , นาตยา , พุฒิดา , ลลนา , ลลิดา , วรนุช , วัลภา , แววตา , สโรชา , สุภาพ , อรนุช , อรสา , อารี
เลข 19
กนกพร , ชลธิชา , ต้อย , นภาพร , นิอร , ปภัสรา , ปรานี , พนิดา , พัชรา , ฟ้ารุ่ง , มนฤดี , มยุรา , มะลิ , มาลี , ราตรี , เรไร ,โสภี , สุชยา , หัทยา , อรยา , อำพร
เลข 20
กองแก้ว , กัลยา ,ขวัญตา , ชวพร , ชุติอร , นงคราญ , พรชนก , รุจิรา , เรวดี , ลดาพร , ลลิตา ,วรรณา ,วาสนา ,วิยดา ,โศภิตา , อภิญญา , อารยา

 

หมายเลขต้องห้าม( ให้โทษ) ต่อสุภาพบุรุษ ประกอบด้วย

เลข 13, 31, 23, 32, 46, 64, 67, 76, 68, 86 จะทำให้เป็นคนเจ้าชู้ มีภรรยาหลายคน ทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผย ครอบครัวมีปัญหาเลิกราหย่าร้าง มีรักสามเส้า มีเรื่องเสียหายทางกิเลสโลกีย์ ผู้หญิงจะสร้างปัญหามาให้
ตัวอย่างเช่น

สมชาย , สราวุธ , สุภชัย ,สันติ ,สังวร , เรวัตร , รณชัย , พีระ , พสธร ,พรเทพ , ประสาน ,บุญสืบ ,บรรเจิด ,ธนพล เด่นชัย , เชิดชัย , เจด็จ ,จิระเดช , คมพล,กชนนท์
ในอดีตก็เช่น ขุนแผน , ไกรทอง

ขอเตือนอีกครั้ง ให้รีบหลีกเลี่ยงจากรหัสเหล่านี้ ก่อนจะเสียใจภายหลัง แต่ท่าน อย่าเพิ่งเชื่อผม จนกว่าท่านจะได้ทำการตรวจสอบจาก เพื่อนฝูงหรือ ผู้ใกล้ชิดทั้งหลายที่มีรหัสเหล่านี้ หรือจากบุคคลที่ผิดหวังในเรื่องความรักทั้งหลาย......

อาจารย์ พันตำรวจโท สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี    www.surawat191.com
โทร.083-5541499, 087-1466955
สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น