แจ้งการชำระค่ายกครู
สำหรับท่านที่ไม่สามารถสแกนหลักฐานการโอนเงินค่ายกครู และได้โอนเงินแล้ว กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ถูกต้อง และเก็บหลักฐานการชำระเงินของท่านไว้เป็นหลักฐาน หากมีความจำเป็นต้องตรวจสอบในภายหลัง ...
  1. เปลี่ยนชื่อใหม่ ท่านละ 500 บาท
  2. ตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่ 300 บาท
  3. เปลี่ยนนามสกุลใหม่ 1,500 บาท
  4. ตั้งชื่อบริษัท ห้างร้าน 2,000 บาท     

วันที่กรอกข้อมูล:

  (ตัวอย่าง 1 ม.ค.60)

ชื่อ :

  * (ใส่คำนำหน้าชื่อด้วยครับ เช่น นาย, นาง, น.ส.)

นามสกุล :

  *
วันเดือนปี เวลาเกิด :   * (ตัวอย่าง 16 มี.ค.2520 เวลา 19.30 น.)
E-mail :   * (หากไม่มี E-mail ให้พิมพ์ว่า "ไม่มี")
โทรศัพท์ติดต่อ (บ้าน,มือถือ) :   *
โอนเงินเข้าบัญชี:  
วันที่โอน :  
เวลาที่โอน :   น.
มีความประสงค์  
จำนวนเงิน :   * บาท
     

หลังจากที่ท่านได้ดำเนินการ "แจ้งการชำระค่ายกครู" ผ่านแบบฟอร์มนี้แล้ว เมื่ออาจารย์ได้รับข้อมูลและตรวจสอบเรียบร้อย จะดำเนินการตั้งชื่อหรือนามสกุล ตามอีเมล์ที่ท่านระบุภายใน 3 วัน